Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”, nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12